Banner

Basic compulsory reports relating to FDI Company in Vietnam

Dear DB Legal, Besides tax reports, What are Basic compulsory reports relating to FDI companies in Vietnam?

Thank you for your questions,

Besides Tax Reports, Basic compulsory reports relating to FDI Company in Vietnam as follows table:

STT/No. Loại báo cáo/ Type of reports Thời hạn nộp/Deadline Cơ quan nộp/Authority Ghi chú/ Note
1 Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư hàng quý
Report on investment quarterly
Trước ngày 10 của tháng đầu quý sau
Prior to 10th of the following month of next quarter
Nộp báo cáo trực tuyến thông qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.
Report online via website: https://fdi.gov.vn/Pages/TrangChu.aspxhttps://
Điều 102 Nghị định 31/2021/NĐ-CP
Article 102 Decree No. 31/2021/NĐ-CP
2 Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư hàng năm
Report on Investment yearly
Trước ngày 31 tháng 3 của năm sau của năm báo cáo
Prior to March 31 of the following year
Nộp báo cáo trực tuyến thông qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.
Report online via website: https://fdi.gov.vn/Pages/TrangChu.aspx
Điều 102 Nghị định 31/2021/NĐ-CP
Article 102 Decree No. 31/2021/NĐ-CP
3 Báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư 6 tháng
Periodic supervision and evaluation report form during investment six-monthly

Trước ngày 10 tháng 7 của năm báo cáo

Prior to July 10 of the year

Cơ quan đăng ký đầu tư
Competent Agency of Registering investment
Khoản 8 Điều 100 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP
Article 100.8 Decree No. 29/2021/NĐ-CP
4 Báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư hàng năm
Periodic supervision and evaluation report form during investment yearly

Trước ngày 10 tháng 2 của năm sau

Prior to Feb 10 of the following year

Cơ quan đăng ký đầu tư
Competent Agency of Registering investment
Khoản 8 Điều 100 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP
Article 100.8 Decree No. 29/2021/NĐ-CP
5 Báo cáo tình hình hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa
 Report on sale of goods and other related activities
Trước ngày 31 tháng 1
Prior to January 31
Sở Công Thương
Department of  Industry and Trade 
Khoản 1 Điều 40 Nghị định 09/2018/NĐ-CP
Article 40.1 Decree No. 09/2018/Nđ-CP
6 Báo cáo trực tuyến tình hình thực hiện các khoản vay ngắn, trung và dài hạn
Report online on short-term, medium-term and long-term loans
Ngày 5 của tháng tiếp theo
Prior to 5th of the following month
Nộp báo cáo trực tiếp trên website của NHNN
Website of State Bank
Điều 41.1 Thông tư
12/2022/TT-NHNN, Điều 47 Nghị định 88/2019/NĐ-CP

Article 41.1 Circular No. 12/2022/TT-NHNN, Article 47 Decree No. 88/2019/ND-CP
7 Báo cáo sử dụng lao động nước ngoài 6 tháng đầu năm
Report on employment of foreign labors every six monhts
Trước ngày 5 tháng 7
Prior to July 5
Sở Lao động- Thương binh và Xã hội
Department of Labor, War Invalids and Social Affairs
Điều 6 Nghị định 152/2020/NĐ-CP
Article 6 Decree No. 152/2020/ND-CP
8 Báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài hằng năm
Report on employment of foreign labors yearly
Trước ngày 5 tháng 1 của năm sau
Prior to January 5 of the following year
Sở Lao động- Thương binh và Xã hội
Department of Labor, War Invalids and Social Affairs
Điều 6 Nghị định 152/2020/NĐ-CP
Article 6 Decree No. 152/2020/ND-CP
9 Báo cáo hình hình người lao động nước ngoài hàng quý
Report on employment of foreign labors quarterly
Vào ngày 15 của tháng cuối cùng trong quý
On the 15th day of the last month of the quarter
Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh
Department of Immigration
Tùy thuộc yêu cầu của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh từng địa phương
Depending on the requirements of each local immigration authority

DB Legal can help your Company to make these reports, please feel free to contact us!

For more information: Our Vietnamese social page or  English social page

Local Office Numbers:
Hotline/Whatsapp/Zalo: +84 357 466 579
Email: contact@dblegal.vn

Contact us

Add 1: 3rd Floor, Indochina Riverside Tower, 81 Tran Phu Street, Hai Chau District, Danang City, Vietnam

Add 2: 28 Thanh Luong 20, Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Danang city, Vietnam

Hotline 1: (+84) 357 466 579

Hotline 2: (+84) 985 271 242

Phone: (+84) 236.366.4674
Email: contact@dblegal.vn