Banner

Forms attached to Decree No. 152/2020/ND-CP and Degree 70/2023/ND-CP related to Foreigner Labour

September 27, 2023 | Legal Updates

Forms attached to Decree No. 152/2020/ND-CP and Degree 70/2023/ND-CP related to Foreigner Labour

Ghi chú: Click vào từng mẫu để download và xem chi tiết

Note: Click on the form to download and view details

Mẫu / Form Mô tả / Description

Mẫu số 01/PLI

(Form No 01/PL1)

Về việc giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

Regarding explaining the need to use foreign workers

Mẫu số 02/PLI

(Form No 02/PL1)

Về việc giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

Regarding the explanation of changes in the need to use foreign workers.

Mẫu số 03/PLI

(Form No 03/PL1)

Về việc chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài.

Regarding approval of job positions employing foreign workers

Mẫu số 04/PLI

(Form No 04/PL1)

Về việc đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài. 

Regarding the proposal to recruit Vietnamese workers into job positions expected to recruit foreign workers.

Mẫu số 05/PLI

(Form No 05/PL1)

Về việc điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

Regarding adjusting and supplementing the need for using foreign workers.

Mẫu số 06/PLI

(Form No 06/PL1)

Về việc tuyển người lao động nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển được người lao động Việt Nam.

Regarding recruiting foreign workers for jobs that cannot recruit Vietnamese workers

Mẫu số 07/PLI

(Form No 07/PL1)

Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài.

Report on the situation of using foreign workers

Mẫu số 08/PLI

(Form No 08/PL1)

Báo cáo tình hình người lao động nước ngoài.

Report on the situation of foreign workers

Mẫu số 09/PLI

(Form No 09/PL1)

Về việc xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Regarding confirmation that foreign workers are not subject to work permits

Mẫu số 10/PLI

(Form No 10/PL1)

Giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Work Permit Exemption Certificate

Mẫu số 11/PLI

(Form No 11/PL1)

Về việc cấp/cấp lại/gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài.

Regarding the issuance/re-issuance/extension of work permits for foreign workers.

Mẫu số 12/PLI

(Form No 12/PL1)

Giấy phép lao động.

Work Permit

Mẫu số 13/PLI

(Form No 13/PL1)

Quyết định về việc thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài.

Decision on revoking work permits of foreign workers

Mẫu số 14/PLl

(Form No 14/PL1)

Sổ theo dõi người lao động nước ngoài.

Foreign worker monitoring book

Mẫu số 15/PLI

(Form No 15/PL1)

Về việc không được xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động/không cấp/cấp lại/gia hạn giấy phép lao động.

Regarding not being confirmed as not being eligible for a work permit/not issuing/re-issuing/extending a work permit. 

Mẫu số 16/PLI

(Form No 16/PL1)

Mã số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và mã số Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Codes of provinces and centrally run cities and codes of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs

Mẫu số 17/PLI

(Form No 17/PL1)

Báo cáo tình hình người lao động nước ngoài đến làm việc.

Report on the situation of foreign workers coming to work

Contact us

Add 1: 3rd Floor, Indochina Riverside Tower, 81 Tran Phu Street, Hai Chau District, Danang City, Vietnam

Add 2: 28 Thanh Luong 20, Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Danang city, Vietnam

Hotline 1: (+84) 357 466 579

Hotline 2: (+84) 985 271 242

Phone: (+84) 236.366.4674
Email: contact@dblegal.vn