Banner

Power of Attorney ( Giấy Ủy Quyền Tham Gia Tố Tụng)

February 25, 2018 | Legal Updates

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                            Đà Nẵng, ngày ... tháng ... năm ...

GIẤY ỦY QUYỀN THAM GIA TỐ TỤNG

Kính gửi: ...

Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;

Căn cứ nhu cầu thực hiện công việc và thỏa thuận của hai bên:

Bên ủy quyền (Bên A):

Họ và tên: ..., năm sinh ..., địa chỉ: ..., giấy CMND số ... ngày cấp ... tại ......, điện thoại: ...

Tham gia tố tụng với tư cách là: ...

Lý do ủy quyền: ...

Bên nhận ủy quyền (Bên B):

Họ và tên: ..., năm sinh ..., địa chỉ: ..., giấy CMND số ... ngày cấp ... tại Công an ..., điện thoại: ...

Phạm vi ủy quyền:

Bên B được thay mặt bên A tham gia tố tụng, tham dự phiên tòa, thực hiện việc phát biểu ý kiến, trình bày quan điểm, trả lời câu hỏi, quyết định tất cả các vấn đề liên quan về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của bên A theo quyết định số .../.../QĐ-PT ngày ... và giấy triệu tập phiên tòa số .../GTT-PT ngày ... của Tòa án nhân dân ....

Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này có hiệu lực, kể từ ngày được hai bên ký kết và hết hiệu lực khi giải quyết xong vụ án hoặc hết hiệu lực theo quy định của pháp luật.

Bên A xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi cam kết do Bên B thực hiện trong phạm vi ủy quyền trên đây.

Bên A công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền.

Rất mong nhận được sự quan tâm, chấp thuận và tạo điều kiện thuận lợi của Tòa án.

Trân trọng cảm ơn!

BÊN B

(Chữ ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

BÊN A

(Chữ ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Contact us

Add 1: 3rd Floor, Indochina Riverside Tower, 74 Bach Dang Street, Hai Chau District, Danang City, Vietnam

Add 2: 28 Thanh Luong 20, Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Danang city, Vietnam

Hotline 1: (+84) 357 466 579

Hotline 2: (+84) 985 271 242

Phone: (+84) 236.366.4674
Email: contact@dblegal.vn