Banner

Vietnam E-visa Application Form

August 17, 2021 | Guidelines

Mẫu số (Form) NA1a

 Download for File

THÔNG TIN ĐỀ NGHỊ CẤP THỊ THỰC ĐIỆN TỬ VIỆT NAM (1)

VIETNAMESE ELECTRONIC VISA APPLICATION FORM

1- Họ tên (chữ in hoa):............................................................................................................    Full name (in capital letters)   

2- Giới tính:   Nam         Nữ                  

3- Sinh ngày.......tháng.......năm...............    Sex               

4- Quốc tịch gốc: ..............................................5- Quốc tịch hiện nay:.............................

    Nationality at birth                                     Current nationality

6- Tôn giáo: .......................................................7- Nghề nghiệp: ........................................

    Religion                                                                  Occupation

8- Địa chỉ thường trú: ............................................................................................................

     Permanent residential address

     ...........................................................................Số điện thoại và Email:...........................

                                                                                    Telephone/Email

9- Hộ chiếu số: ..........................loại (3): ............... có giá trị đến ngày:........./........./.......

Passport number                      Type                      Expiry date (Day, Month, Year)

10- Dự kiến nhập cảnh Việt Nam ngày ....../......./.......; tạm trú ở Việt Nam ......ngày

        Intended date of entry (Day, Month, Year)         Intended length of stay in Viet Nam       days

11- Mục đích nhập cảnh: .......................................................................................................

Purpose of entry

12- Dự kiến địa chỉ tạm trú ở Việt Nam:…………………………………………………

Intended temporary residential address in Viet Nam

13- Cơ quan, tổ chức tại Việt Nam đề nghị (nếu có):

       Applicant organisation in Vietnam (if any)

Cơ quan, tổ chức: .............................................................................................................

Name of applicant organisation

Địa chỉ: ...............................................................................................................................

Address

Số điện thoại và Email:...................................................................................................

Telephone/Email

14- Trẻ em dưới 14 tuổi được cấp chung hộ chiếu đề nghị được cấp cùng thị thực điện tử (nếu có):

Under 14 years old accompanying child(ren) included

in your passport (if any)

    

Số TT

No

Họ tên  (chữ in hoa)

Full name

(in capital letters)

Giới tính

(Sex)

Ngày tháng năm sinh

Date of birth

 

 

 

 

 

 

 

 

15- Nội dung đề nghị:

      Requested information

- Cấp thị thực điện tử từ ngày …..../…..../..….....đến ngày…....../…..../..…....

           Grant evisa valid  from (Day, Month, Year)            to (Day, Month, Year)                

- Nhập cảnh qua cửa khẩu……………..và xuất cảnh qua cửa khẩu……………

  Allowed to entry through…..….… checkpoint and exit through ……………....chekpoint

16- Ghi chú:

Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật.

I declare to the best of my knowledge that all the above particulars are correct.

 

Làm tại: ................ ngày ........tháng …....năm .............

 

Done at                     date (Day, Month, Year)

Contact us

Add 1: 3rd Floor, Indochina Riverside Tower, 74 Bach Dang Street, Hai Chau District, Danang City, Vietnam

Add 2: 28 Thanh Luong 20, Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Danang city, Vietnam

Hotline 1: (+84) 357 466 579

Hotline 2: (+84) 985 271 242

Phone: (+84) 236.366.4674
Email: contact@dblegal.vn